Kiddus I
  • Riverside Riddim [Nah Lef Ya Muzik] (2017)
    Riverside Riddim [Nah Lef Ya Muzik] (2017)
  • Inna De Yard – The Soul of Jamaica (2017) Album
    Inna De Yard - The Soul of Jamaica (2017) Album
  • NAYA SOUND SYSTEM VOL. 1 [NAYA RECORDS] (2014) ALBUM
    NAYA SOUND SYSTEM VOL. 1 [NAYA RECORDS] (2014) ALBUM
Kiddus I